PT-109 sinks; Lieutenant Kennedy is instrumental in saving crew

PT-109 sinks; Lieutenant Kennedy is instrumental in saving crew


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

On August 1, 1943, a Japanese destroyer rams an American PT (patrol torpedo) boat, No. The destruction is so massive other American PT boats in the area assume the crew is dead. Two crewmen were, in fact, killed, but 11 survived, including Lt. John F. Kennedy.

Japanese aircraft had been on a PT boat hunt in the Solomon Islands, bombing the PT base at Rendova Island. It was essential to the Japanese that several of their destroyers make it to the southern tip of Kolombangara Island to get war supplies to forces there. But the torpedo capacity of the American PTs was a potential threat. Despite the base bombing at Rendova, PTs set out to intercept those Japanese destroyers. In the midst of battle, Japan’s Amaqiri hit PT-109, leaving 11 crewmen floundering in the Pacific.

READ MORE: The Navy Disaster That Earned JFK Two Medals for Heroism

After five hours of clinging to debris from the decimated PT boat, the crew made it to a coral island. Kennedy decided to swim out to sea again, hoping to flag down a passing American boat. None came. Kennedy began to swim back to shore, but strong currents, and his chronic back condition, made his return difficult. Upon reaching the island again, he fell ill. After he recovered, the PT-109 crew swam to a larger island, what they believed was Nauru Island, but was in fact Cross Island. They met up with two natives from the island, who agreed to take a message south. Kennedy carved the distress message into a coconut shell: “Nauru Is. Native knows posit. He can pilot. 11 alive need small boat.”

The message reached Lieutenant Arthur Evans, who was watching the coast of Gomu Island, located next to an island occupied by the Japanese. Kennedy and his crew were paddled to Gomu. A PT boat then took them back to Rendova. Kennedy was ultimately awarded the Navy and Marine Corps Medal, for gallantry in action.

PT-109, a film dramatizing this story, starring Cliff Robertson as Kennedy, opened in 1963.


01/08/1943: Tàu tuần tra PT-109 của John F. Kennedy bị đâm chìm

Vào ngày này năm 1943, một tàu khu trục Nhật Bản đã đâm vào tàu PT (patrol torpedo/ngư lôi cơ giới) số hiệu 109 của Mỹ, làm tàu bị vỡ đôi. Thiệt hại lớn đến nỗi các tàu PT khác của Mỹ trong khu vực cho rằng thủy thủ đoàn của tàu 109 đều đã chết. Thực tế thì hai thuyền viên đã thiệt mạng, nhưng vẫn có 11 người khác sống sót, bao gồm cả Trung úy John F. Kennedy.

Trước đó, máy bay Nhật đã mở cuộc “đi săn” tàu PT ở Quần đảo Solomon, ném bom căn cứ PT tại đảo Rendova. Người Nhật cần phải đưa một số tàu khu trục đến cực nam đảo Kolombangara để chuyển đồ tiếp tế cho lực lượng tại đây, và ngư lôi từ đội tàu PT Mỹ là hiểm họa tiềm tàng. Bất chấp những vụ đánh bom căn cứ tại Rendova, rất nhiều tàu PT đã lên đường đánh chặn khu trục hạm Nhật. Giữa trận chiến, tàu Nhật, Amaqiri, đã đâm trúng tàu PT-109, khiến 11 thủy thủ bị hất xuống Thái Bình Dương.

Sau năm giờ bám vào những mảnh vỡ từ con tàu PT gặp nạn, các thủy thủ đã tới được một đảo san hô. Kennedy quyết định bơi ra biển một lần nữa, với hy vọng tìm được một chiếc tàu Mỹ nào đó đi qua, nhưng chẳng ích gì. Kennedy đành bơi trở lại bờ, nhưng dòng nước chảy xiết và chứng đau lưng mãn tính khiến việc trở về của ông trở nên khó khăn. Khi lên được đảo, ông đã đổ bệnh. Sau khi Kennedy hồi phục, thủy thủ đoàn PT-109 đã bơi đến một hòn đảo lớn hơn, nơi họ tin là đảo Nauru, nhưng thực tế là đảo Cross. Họ gặp được hai người dân bản địa, những người đồng ý giúp chuyển tin nhắn về phía nam. Kennedy đã khắc một tin nhắn lên chiếc vỏ dừa: “Đảo Nauru. Người bản địa biết vị trí [của chúng tôi]. Anh ta có thể dẫn đường. 11 người còn sống cần thuyền nhỏ.”

Tin nhắn đến được tay trung úy Arthur Evans, người đang giám sát bờ biển đảo Gomu, nằm cạnh một đảo bị người Nhật chiếm đóng. Kennedy và đoàn của mình đã chèo thuyền đến Gomu. Một tàu PT sau đó đưa họ trở lại Rendova. Kennedy cuối cùng đã được trao Huân chương Hải quân và Thủy quân Lục chiến vì lòng dũng cảm trên chiến trường.

Chiếc vỏ dừa dùng để gửi tin nhắn sau này đã được trưng bày tại Phòng Bầu dục.

PT-109, một bộ phim dựa trên câu chuyện này, với sự tham gia của Cliff Robertson trong vai Kennedy, đã được công chiếu vào năm 1963.


Seeking Land

Kennedy had been on the swim team at Harvard even towing McMahon by a belt clamped in his teeth, he was undaunted by the distance. Some of the other men were also good swimmers, but several were not two, Johnston and Mauer, could not swim at all. These last two were lashed to a plank that the other seven men pulled and pushed as they could.

Kennedy arrived first at the island. It was named Plum Pudding, but the men called it "Bird" Island because of the guano that coated the bushes. Exhausted, Kennedy had to be helped up the beach by the man he had towed. He collapsed and waited for the rest of the crew. But Kennedy's swimming was not over.

Alarmed by a Japanese barge that passed close by, Kennedy decided to swim down into Ferguson Passage, through which the American PT boats passed when they were operating in Blackett Strait. Island-hopping and clinging to reefs, Kennedy made his way out into the passage, where he treaded water for an hour before deciding that the PT boats were in action elsewhere that night.

The return voyage nearly killed him as strong currents spun him out into Blackett Strait and then back into Ferguson Passage. Making the weary trip again, Kennedy stopped on Leorava Island, southeast of Bird Island, where he slept long enough to recoup himself for the final leg of the trip. Returning to Bird Island, Kennedy slept through the day but also made Ross promise to go out on the same trip that night. But Ross, unfortunately, did not see any sign of the PT boats either.


How They Found the Wreck

Ballard's initial target was PT-109's stern. It would be easier to find, the logic went, because it went down at a known location, whereas the bow floated at least 12 hours, according to crew accounts, before sinking.

The search began with methodical, round-the-clock sonar scans of the predetermined search zone. Sonar showed "thousands and thousands of targets that fit the description of PT-109," said Ballard—most likely shipwrecks, ridges, and boulders.

"I knew it was hopeless," said Ballard. "So I said, Now what am I going to do? Well, the only thing left was to go after the bow. And that proved to be a very nice decision," he laughed.

In his newly narrowed search area—about a mile and a half square (four kilometers square)—Ballard found "the best target we saw in our whole survey." He added: "Some people thought it was a barge. We said, let's go look at a barge anyway."

Target secured, the team deployed their two ROVs: Little Hercules, used primarily for filming, and Argus, used mainly as a lighting rig for "Herc."

Three days before the charter expired on their search ship, the team got visual confirmation: "It turned out it wasn't a barge at all," said Ballard. "I'm glad we looked."


PT-109 싱크대 케네디 중위는 승무원을 구하는 데 중요한 역할을합니다

1943 년이 날, 일본 구축함은 미국 PT (정찰 용 어뢰) 함정 109 호를 격파하여 2 개로 썰었습니다. 이 지역의 다른 미국 PT 보트는 승무원이 죽었다고 가정합니다. 실제로 두 명의 승무원이 사망했지만 John F. Kennedy 중위를 포함하여 11 명이 살아 남았습니다.일본 항공기는 솔로몬 제도에서 PT 보트를 타면서 Rendova Iland의

1943 년이 날, 일본 구축함은 미국 PT (정찰 용 어뢰) 함정 109 호를 격파하여 2 개로 썰었습니다. 이 지역의 다른 미국 PT 보트는 승무원이 죽었다고 가정합니다. 실제로 두 명의 승무원이 사망했지만 John F. Kennedy 중위를 포함하여 11 명이 살아 남았습니다.

일본 항공기는 솔로몬 제도에서 PT 보트를 타면서 Rendova Island의 PT 기지를 폭격했다. 일본군에게 몇몇 구축함이 콜롬 방 나라 섬의 남쪽 끝에서 군수품에 전쟁 보급품을 갖도록하는 것이 필수적이었습니다. 그러나 미국 PT의 어뢰 용량은 잠재적 인 위협이었습니다. 렌도 바 (Rendova)에 대한 폭격에도 불구하고 PT는 일본 구축함을 가로 채기 시작했다. 전투 중에 일본의 아마 키리 태평양 지역에서 11 명의 승무원이 under 거리며 PT-109를 쳤다.

사망 한 PT 보트의 잔해에 5 시간 동안 집착 한 후 승무원은 산호 섬으로 갔다. 케네디는 지나가는 미국 보트에 깃발을 싣고 다시 바다로 수영하기로 결정했습니다. 아무도 오지 않았다. 케네디는 해안으로 수영하기 시작했지만 강한 흐름과 만성적 인 역류로 인해 귀환이 어려워졌습니다. 섬에 다시 도착하자 그는 아 fell 다. 그가 회복 한 후, PT-109 승무원은 나우루 섬이라고 생각한 더 큰 섬으로 수영했지만 실제로 크로스 아일랜드였습니다. 그들은 섬에서 남쪽으로 데려 가기로 동의 한 두 원주민을 만났습니다. 케네디는 고통을 코코넛 껍질에 새겼다. 네이티브는 위치를 알고 있습니다. 그는 조종 할 수 있습니다. 11 살아있는 작은 보트가 필요합니다.”

일본인이 점령 한 섬 옆에있는 고무 섬 해안을보고 있던 아서 에반스 중위 케네디와 그의 승무원들은 고무로 노를 저었다. PT 보트가 그들을 Rendova로 데려 갔다. 케네디는 궁극적으로 은하계를위한 해군 및 해병대 훈장을 수상했습니다.


JFK’s Legacy As an American Hero Began 75 Years Ago Today

Before he stood tall as the Commander in Chief, John F. Kennedy first demonstrated the mettle he would carry with him into the presidency on a moonless August night while he was serving in the United States Navy during World War II.

Seventy-five years ago today, Lieutenant Kennedy and 12 other crew members set out aboard a Patrol Torpedo (PT) boat into the Blackett Strait in the Solomon Islands under a starless sky. PT-109’s mission, along with the 14 other PTs that accompanied her, was to intercept Japanese ships.

Despite the darkness, the convoy of PT vessels encountered a quartet of Japanese destroyers and attempted to engage them. Torpedoes were fired but neither side scored a hit – at first. As U.S. vessels that were out of ammo departed the fray, three remained behind. One of those was PT-109.

While Lt. Kennedy and his crew were searching for a target in the blackness, one of the destroyers – later identified as the Amagiri – emerged out of the dark and struck PT-109 near its starboard torpedo tube, effectively chopping the boat into two.

Two crew members were killed instantly. The destruction of the boat was so massive the two remaining PT boats in the area assumed all 13 seamen had died. They left the area without checking for survivors.

Had it not been for Lt. Kennedy, one of those survivors, engineer Patrick McMahon, would have joined his dead crew members in Davy Jones’ Locker.

Badly burned on his face and hands by exploding fuel during the impact, McMahon ended up lost in the water along with a number of other members of PT-109’s crew. Lost, but not forgotten as Lt. Kennedy – who sustained a debilitating back injury of his own thanks to the Amagiri – was able to locate McMahon and haul him back to the remains of the boat and the rest of the men.

At sunrise, the 11 survivors set out swimming for an island located 3.5 miles away with Lt. Kennedy clutching a belt tied to McMahon’s life jacket between his teeth to tow the injured sailor.

Despite hauling McMahon, Kennedy was the first to reach land on the island of Plum Pudding, but the former Harvard swim team member was not done in the drink. After days of resting and fruitlessly looking for rescue from passing PT boats, Kennedy led the men back into the ocean on August 4 to head to a new island that would have food and water and be closer to the Ferguson Passage.

Leaving most of the crew on one island, Lt. Kennedy and another crew member reached a neighboring one on August 5. There they found the wreck of a Japanese vessel and two natives investigating it. Spooked by the sailors, the islanders paddled away in a canoe — despite Kennedy’s protests.

Upon returning to the crew, Lt. Kennedy encountered the same islanders and discovered they were actually scouts for the Allies who had stopped at the island to gather coconuts.

That discovery was key as the men showed Lt. Kennedy how to carve a message into the shell of a coconut and offered to deliver it. Brought to a nearby naval post, the lieutenant’s coconut read: “NAURO ISL…COMMANDER…NATIVE KNOWS POS’IT…HE CAN PILOT…11 ALIVE…NEED SMALL BOAT…KENNEDY.”

Replica of PT 109 and part of the crew that served on it w. John F. Kennedy during WWII taking part in the Inaugural parade. (Photo by Yale Joel/The LIFE Picture Collection/Getty Images)

Once the message was delivered, eight islanders returned with food and instructions for Lt. Kennedy to come with them through the enemy-held waters while smuggled under a pile of palm fronds to Gomu Island to meet with the local Allied coastwatcher and plan a rescue.

Lt. Kennedy went and insisted on going back with the rescue PT boats that returned to pick up PT-109’s survivors so he could guide them through the foreign waters.

After all was said and done, the 11 men who had survived what had befallen PT-109 on August 1 arrived safely at the U.S. base at Rendova at 5:30 a.m. on August 8.

When he returned home, Lt. Kennedy was awarded the Navy and Marine Corps Medal for his leadership and courage. Thanks to the injuries he suffered, he also qualified for a Purple Heart.

To commemorate all that had happened, the message-delivering coconut was made into a paperweight that JFK kept on his desk throughout his career in politics (including in the Oval Office) and it is now on display at the John F. Kennedy Presidential Library and Museum.

Considering how much the experience meant to him, Kennedy keeping the coconut close to him is far from bananas.

“JFK’s military service – the sinking of PT-109 and especially the loss of two of his crew – was a transformative experience in his life,” JFK Library curator Stacey Bredhoff told RealClearLife. “He emerged from the experience a decorated war hero with battle-hardened views of war and peace that he would later carry into his presidency.”

To learn more (or at least a dramatized version of more) about this miraculous story, check out 1963’s PT-109, a film starring Clift Robertson as Kennedy.

This article was featured in theInsideHook newsletter. Sign up now.


16/03/1945: Giao tranh tại Iwo Jima kết thúc

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1945, sau nhiều tuần giao tranh ác liệt với quân phòng thủ của Nhật, lính Mỹ đã tuyên bố thành công trong việc chiếm giữ đảo núi lửa Iwo Jima ở phía tây Thái Bình Dương.

Người Mỹ bắt đầu gây áp lực lên hệ thống phòng thủ Iwo Jima của Nhật Bản kể từ tháng 02/1944, khi các máy bay ném bom B-24 và B-25 không kích hòn đảo suốt 74 ngày liên tiếp. Đây là đợt oanh tạc dài nhất trước khi đổ bộ trong cuộc chiến, tuy nhiên, đây là điều cần thiết nếu xét đến mức độ phòng vệ của Nhật tại hòn đảo – với 21.000 quân – đóng trong các công sự ở trên và dưới mặt đất, gồm cả một mạng lưới các hang động. Các đội người nhái được Mỹ cử đi ngay trước khi tấn công nhằm rà phá các bãi mìn và bất kỳ chướng ngại vật nào khác có thể cản trở đường tiến quân. Thực ra, người Nhật đã nhầm tưởng lực lượng người nhái là một đoàn quân xâm lược và đã giết 170 người trong số họ. Continue reading 󈬀/03/1945: Giao tranh tại Iwo Jima kết thúc”


30/08/1967: Thurgood Marshall trở thành thẩm phán Tòa án tối cao Hoa Kỳ

Biên dịch: Lê Hồng Loan

Vào ngày này năm 1967, Thurgood Marshall trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên được bổ nhiệm làm thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Ông sẽ làm việc tại Tòa án Tối cao trong 24 năm trước khi nghỉ hưu vì lý do sức khỏe, để lại một di sản về việc duy trì các quyền của cá nhân theo quy định của Hiến pháp Hoa Kỳ.

Từ khi còn trẻ, Marshall dường như đã được tiên định sẽ giữ một vị trí trong hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Cha mẹ ông đã giúp ông hiểu rõ tầm quan trọng của Hiến pháp, một cảm giác được củng cố bởi các giáo viên của ông, những người đã buộc ông phải đọc tài liệu này như là hình phạt cho các hành vi nghịch ngợm của ông. Continue reading 󈬎/08/1967: Thurgood Marshall trở thành thẩm phán Tòa án tối cao Hoa Kỳ”


On this day 1 August WWII

On this day in 1943, a Japanese destroyer rams an American PT (patrol torpedo) boat, No. 109, slicing it in two. The destruction is so massive other American PT boats in the area assume the crew is dead. Two crewmen were, in fact, killed, but 11 survived, including Lt. John F. Kennedy.

Japanese aircraft had been on a PT boat hunt in the Solomon Islands, bombing the PT base at Rendova Island. It was essential to the Japanese that several of their destroyers make it to the southern tip of Kolombangara Island to get war supplies to forces there. But the torpedo capacity of the American PTs was a potential threat. Despite the base bombing at Rendova, PTs set out to intercept those Japanese destroyers. In the midst of battle, Japan's Amaqiri hit PT-109, leaving 11 crewmen floundering in the Pacific.

After five hours of clinging to debris from the decimated PT boat, the crew made it to a coral island. Kennedy decided to swim out to sea again, hoping to flag down a passing American boat. None came. Kennedy began to swim back to shore, but strong currents, and his chronic back condition, made his return difficult. Upon reaching the island again, he fell ill. After he recovered, the PT-109 crew swam to a larger island, what they believed was Nauru Island, but was in fact Cross Island. They met up with two natives from the island, who agreed to take a message south. Kennedy carved the distress message into a coconut shell: "Nauru Is. Native knows posit. He can pilot. 11 alive need small boat."

The message reached Lieutenant Arthur Evans, who was watching the coast of Gomu Island, located next to an island occupied by the Japanese. Kennedy and his crew were paddled to Gomu. A PT boat then took them back to Rendova. Kennedy was ultimately awarded the Navy and Marine Corps Medal, for gallantry in action.

The coconut shell used to deliver his message found a place in history-and in the Oval Office.

PT-109, a film dramatizing this story, starring Clift Robertson as Kennedy, opened in 1963.


Watch the video: American Experience: JFK u0026 the PT 109


Comments:

 1. Leo

  and it has the analog?

 2. Ilmari

  Interestingly, is there an analogue?

 3. Eginhard

  I can offer you to visit the website which has many articles on the subject of interest to you.

 4. Harb

  I consider, that you commit an error. I can prove it. Write to me in PM, we will talk.

 5. Kazitaxe

  This theme is simply matchless :), it is very interesting to me)))

 6. Romain

  A response request - not a problem.Write a message